Ajuntament de Sant Joan de Labritja
971 33 30 03 - info@santjoandelabritja.com
ajuntament.jpg
cabecera-ayto_3.jpg

banner certificados

perfil contratante

PlataformaContratacion

folletoVirtualSenderismo

BannerFacebook

SedeElectronica

Llicència de segregació

Documentació Necessària

  • Instància
  • Certificat del Registre de la Propietat amb l’historial registral de la finca (original actualitzat)
  • Plànol de situació a Escala 1:10.000
  • Plànol del cadastre, situant-se la parcel·la
  • Plànol topogràfic visat

Documentació a presentar per a sol·licituds de desvinculació d’habitatges (quan es sol·licita la segregació d’una parcel·la i hi ha un habitatge a la finca matriu)

1. Indicació de l’expedient de sòl rústic autoritzat del qual deriva la vinculació, si n’hi ha o, si s’escau, aportar certificació descriptiva i gràfica de la parcel·la cadastral.

2. Memòria explicativa.

3. Historial registral de la parcel·la en la qual es vol fer la desvinculació, amb una antiguitat màxima de tres mesos.

4. Mapes de situació a escala 1:5.000 i 1:10.000 i fotografia aèria sobre la qual es delimiti la parcel·la.

5. Plànol de la parcel·la de la qual es vol desvincular una altra. Escala 1:500. Amb indicació de la seva superfície i partions. Haurà d’incorporar els límits de les categories de sòl rústic de les normatives urbanístiques vigents (PTI, planejament municipal, etc.).

6. Plànol de la parcel·la que es vol desvincular. Escala 1:500. Amb indicació de la seva superfície i partions.

7. Els mapes de situació i els plànols s’hauran de presentar també en format digital (en arxius d’extensió dxf, dwg o dgn) i geo-referenciats al Mapa Topogràfic Balear.

8. Fitxa urbanística detallada relativa a cadascuna de les edificacions que hi hagi sobre la parcel·la matriu (degudament visada).

9. Reportatge fotogràfic de totes les edificacions que hi hagi a la parcel·la matriu (degudament visat).

10. Llicències urbanístiques de les edificacions que hi ha a la parcel·la matriu o, en el seu defecte, acreditació de la seva antiguitat.

11. La documentació esmentada en els punts 2, 4, 5 i 6 haurà d’estar degudament visada. La totalitat de la documentació ha de ser original o estar degudament acarada.